02213.713.050

Thông báo vv tổ chức cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trở lại học tập

Ban chỉ chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Nhà trường đã họp và quyết định toàn bộ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trở lại học tập từ Thứ hai, ngày 04 tháng 5 năm 2020

Thong_bao_so_226_cua_Truong_DHSPKT_Hung_Yen_ngay_24-4-2020_ve_viec_cho_SV-HV-NCS_di_hoc_tro_lai_tu_ngay_04-5-2020_page-0001

Thong_bao_so_226_cua_Truong_DHSPKT_Hung_Yen_ngay_24-4-2020_ve_viec_cho_SV-HV-NCS_di_hoc_tro_lai_tu_ngay_04-5-2020_page-0002