Thông báo thu học phí năm học 2020-2021

mau-thong-bao-chung-moi-va-chuan-nhat

hời gian thu:

– Học phí kỳ I: Từ ngày 21/10/2020 đến hết ngày 30/11/2020

– Học phí kỳ II: Từ ngày 12/3/2021 đến hết ngày 10/5/2021

mau-thong-bao-chung-moi-va-chuan-nhat

TB_vv_thu_hoc_phi_nam_hoc_2020-2021_page-0001

TB_vv_thu_hoc_phi_nam_hoc_2020-2021_page-0002