02213.713.050

Lịch kiểm tra đầu vào tiếng Anh lớp 115191 (Ngày 23/5/2020))

Khoa Ngoại ngữ đã gửi thông báo về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên đại học chính quy không chuyên ngữ nhập học năm 2019 (K17), cụ thể lịch kiểm tra lớp 115191:

– Phòng thi số 27, phòng học 205

– Thời gian: 15h15 – 17h15, ngày 23 tháng 5 năm 2020

2020-05-06_S_250_TB_Vv_kim_tra_ting_Anh_u_vo_i_vi_sinh_vin_HCQ_khng_chuyn_ng_nhp_hc_nm_2019_page-0001