02213.713.050

Chương trình Đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình  : Kỹ sư  Công nghệ kỹ thuật môi trường

Trình độ đào tạo :   Đại học

Loại hình đào tạo :  Chính quy

Ngành đào tạo     :  Công nghệ kỹ thuật môi trường  (Environmental Engineering Technology)

Mã số                   :  7510406

Chuyên ngành     :  1.  Kỹ thuật môi trường

2.Quản lý môi trường & An toàn lao động

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ sư kỹ thuật môi trường có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức nền tảng vững chắc cả về lý thuyết lẫn thực hành, kỹ năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo để có khả năng hội nhập và phát triển trong thị trường lao động đòi hỏi trình độ cao của Việt Nam và Thế giới.

Đào tạo kỹ sư có khả năng đề xuất các ý tưởng nghiên cứu khoa học, có các kỹ năng nghiên cứu cần thiết, và có khả năng tư duy hệ thống trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường, An toàn, sức khỏe và môi trường.

Đào tạo kỹ sư có ý thức học tập, nâng cao kiến thức theo tinh thần học tập suốt đời, có tác phong và thái độ ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường làm việc quốc tế, có ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, sức khỏe, an toàn cho người lao động theo xu hướng phát triển bền vững trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức:

– Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

– Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

– Có trình độ tin học tương đương với trình độ B++ (sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như: Word, Excel, PowerPoint…; sử dụng được các phần mềm hỗ trợ kỹ thuật, các phần mềm hỗ trợ tính toán ứng dụng trong thiết kế, xử lý số liệu thực nghiệm);

– Có trình độ tiếng Anh tương đương cấp B1 theo khung tham chiếu Châu Âu;

– Có kiến thức về các quá trình biến đổi hóa học, vật lý và sinh học của chất ô nhiễm, sự lan truyền của chúng trong môi trường nước, môi trường không khí và môi trường đất; hiểu được các quá trình hoạt động của vi sinh vật hiếu khí, kỵ khí trong xử lý nước cấp, nước thải, chất thải, chất thải rắn, không khí và đất;

– Thiết kế vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý môi trường trong hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp, hệ thống đảm bảo an toàn trong hoạt động về hóa chất, cháy nổ, thiết bị áp lực, hệ thống đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao, làm việc trong không gian hạn chế.

– Tư vấn các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước, các dịch vụ về an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động tại các doanh nghiệp.

– Phát triển các hướng nghiên cứu mới về công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, các kỹ thuật hạ tầng tiên tiến, và các nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo.

– Xây dựng chương trình huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho tất cả các nhóm đối tượng theo Qui định của Luật an toàn vệ sinh lao động nhằm mục tiêu giảm thiểu các mối nguy hại, các rủi ro dẫn đến tai nạn lao động ở các doanh nghiệp.

– Đề xuất các giải pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm; kiểm soát mối nguy và quản lý rủi ro; đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động; kiểm soát các ngành công nghiệp trong khoa học An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS).

1.2.2. Về kĩ năng:

– Vận dụng các kiến thức hóa học, sinh học, quản lý môi trường và công nghệ xử lý môi trường để áp dụng vào giải quyết các vấn đề về môi trường trong thực tế; ứng dụng chúng vào sản xuất và phục vụ đời sống một cách sáng tạo;

– Phân tích và đánh giá chất lượng môi trường để quản lý môi trường cho các vùng, lãnh thổ, doanh nghiệp…;

– Nhận diện các vấn đề môi trường để đề xuất các giải pháp về công nghệ xử lý và quản lý môi trường;

– Biết đo đạc, phân tích các thông số môi trường, đề xuất các biện pháp kỹ thuật để xử lý và bảo vệ môi trường;

– Tham gia các hoạt động tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ môi trường; tham gia quản lý thực hiện các chương trình dự án bảo vệ môi trường và xử lý môi trường;

– Hình thành ý tưởng – thiết kế triển khai các công trình xử lý môi trường: xử lý nước thải, khí thải, đất và chất thải rắn.

1.2.3. Về thái độ:

Có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo và luôn tiếp cận với công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghệ và bảo vệ môi trường; thích ứng với môi trường không ngừng thay đổi.

1.2.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp:

– Có tinh thần lao động say mê, sáng tạo, lòng yêu nghề; ý thức vì cộng đồng và bảo vệ môi trường;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp vững vàng; có kỷ luật, nghiêm túc trong công việc, trách nhiệm với công việc;

– Có ý thức trách nhiệm công dân với xã hội; có thái độ đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; làm việc độc lập, chuyên nghiệp trong công việc; làm việc theo nhóm có hiệu quả.

1.2.5. Vị trí làm việc và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

* Vị trí làm việc:

Khi ra trường sinh viên có thể làm việc tại các vị trí:

– Kỹ sư giám sát An toàn, Sức khỏe và Môi trường (HSE); Thiết lập, vận hành hệ thống quản lý môi trường cho các doanh nghiệp, Khu công nghiệp (ISO 14001); Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18001).

– Kỹ sư quan trắc môi trường, tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho nhà máy, khu công nghiệp

– Kỹ sư tư vấn, thiết kế, vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn cho các Khu công nghiệp, doanh nghiệp,…

– Kỹ sư quản lý chất lượng sản phẩm (QA/QC), kỹ thuật viên phân tích phòng thí nghiệm cho doanh nghiệp, Khu công nghiệp.

– Giảng dạy một số môn thuộc lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật Môi trường ở các trường đại học, cao đẳng, trung học, phổ thông;

– Tham gia nghiên cứu triển khai Khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Môi trường ở các Viện, Trung tâm hay tại các tổng công ty.

* Khả năng học tập nâng cao trình độ:

– Tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở bậc đào tạo sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sĩ) thuộc các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường;

– Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về Công nghệ kỹ thuật Môi trường.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO : 4 năm

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

3.1 Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

150 tín chỉ (Không kể Giáo dục thể chất: 3 tín chỉ, Quốc phòng – An ninh: 8 tín chỉ). Trong đó:

KHỐI KIẾN THỨC SỐ TÍN CHỈ
Kiến thức giáo dục đại cương 44
Lý luận chính trị, xã hội, nhân văn 13
Ngoại ngữ 7
Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường 20
Kỹ năng mềm 4
Kiến thức giáo dục nghề nghiệp 83
– Kiến thức cơ sở ngành 43
+ Bắt buộc

+ Tự chọn

29

14

– Kiến thức chuyên ngành 40
+ Bắt buộc 26
+ Tự chọn 14
– Thực tập nghề nghiệp 11
– Đồ án tốt nghiệp/Học phần thay thế đồ án 12
Tổng khối lượng 150

3.2 Chuyên ngành Quản lý môi trường & An toàn lao động

150 tín chỉ (Không kể Giáo dục thể chất: 3 tín chỉ, Quốc phòng – An ninh: 8 tín chỉ). Trong đó:

KHỐI KIẾN THỨC SỐ TÍN CHỈ
Kiến thức giáo dục đại cương 44
Lý luận chính trị, xã hội, nhân văn 13
Ngoại ngữ 7
Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường 20
Kỹ năng mềm 4
Kiến thức giáo dục nghề nghiệp 83
– Kiến thức cơ sở ngành 43
+ Bắt buộc

+ Tự chọn

29

14

– Kiến thức chuyên ngành 40
+ Bắt buộc 26
+ Tự chọn 14
– Thực tập nghề nghiệp 11
– Đồ án tốt nghiệp/ Học phần thay thế đồ án 12
Tổng khối lượng 150

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Người tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

– Đào tạo chính quy, tập trung; Áp dụng Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng (Ban hành theo Quyết định số Số: 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Sinh viên sẽ tích lũy đủ số tín chỉ cho các học phần từ các khối kiến thức:

+ Kiến thức giáo dục đại cương

+ Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

– Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Môi trường khi tích lũy đủ 150 tín chỉ và các chứng chỉ về Giáo dục thể chất, Quốc phòng – An ninh; các chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học, kĩ năng mềm và chuẩn đầu ra chuyên ngành theo quy định của Nhà trường.